Jewish Content   Holidays   Shabbat   Chabad-houses   Chassidism   Subscribe   Calendar   Links B"H


פאה נכרית דוקא

   לבישת פאה נכרית, ולא להסתפק בכובע ומטפחת

תקיפות אשר אי אפשר בלאו הכי כ"א שתלבש ותשא שייטל דוקא

שהנשים הצעירות היוצאות י"ח דכסוי הראש בצעיף ובמטפחת, הנה זה ענין לזמן קצר, נוסף שאפילו בזמן הזה עצמו פורצים הדבר לעתים תכופות

החילוק בשייטל וכיסוי ע"י מטפחת

הנהגת האמהות שלא דוקא בשייטל... שה"ז מברכות עקבתא דמשיחא, אשר בת קמה באמה... להוסיף עלי' בשמירת התורה והמצוה

כיסוי במטפחת (טיכל) בעוה"ר בדורותנו אלה, אינו מחזיק מעמד

ללבוש שייטל בלב שמח

על ידי כיסוי הראש זוכים לבנים, פרנסה...

כיסוי הראש באשה - דין גמור

להשפיע גם על סביבתה

אל יבוש מפני המלעיגים

כיסוי הראש

שינוי באמצע העבור

אינה מסכימה שתהי' ראשה מכוסה - אין כדאי להתעסק בשידוך זה כלל

שהבתולות הולכות מגולות

B"H

Igroys Kodesh (Shaitel)


פאה נכרית דוקא
לבישת פאה נכרית, ולא להסתפק בכובע ומטפחת
Letters from The Lubavitcher Rebbe

 תקיפות אשר אי אפשר בלאו הכי כ"א שתלבש ותשא שייטל דוקא  

חלק יט - ז'תכה

ב"ה, יו"ד אלול, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מסוף חדש מנחם אב, בו כותבת אודות פאה נכרית, ואשר בסביבתה דתית בה נמצאת אין נוהגות כזה ומתביישת אפשר יצחקו לה באם תלבש פאה נכרית

בעצם הענין דלבישת פאה נכרית, ולא להסתפק בכובע ומטפחת, מבואר ההכרח בזה בכמה מקומות. והרי רואים במוחש, אשר לבישת כובע ואפילו מטפחת, משאירה חלק השער בלתי מכוסה על כל פנים במשך זמן קצר, ז.א. שעוברים על האיסור הגדול וכהפסק דין בשולחן ערוך אורח חיים סימן ע"ה, וגודל הענין מובן גם כן מגודל השכר בעד קיום הציווי כפי שנצטוינו, וכלשון הזהר הקדוש, מתברך בכלא בברכאן דלעילא בברכאן דלתתא בעותרא בבנין בבני בנין

ולכתבה שאפשר יצחקו עלי' ותתבייש וכו'

אפילו בתוככי הנוער דארצות הברית, נרגש לאחרונה רגש של כבוד, דוקא לאלו שעומדים חזק בדעתם, ואין מתביישים ממי שלועג עליהם ולהשקפת עולמם, ומתיחסים בלעג ובוז לאלו הנמשכים אחרי הרוב ללא יציבות נפשית כלל, ובודאי יודעת אשר התחלת כל ארבעה חלקי השולחן ערוך היא: ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם יתברך

ועוד וגם זה מובן ופשוט: השם יתברך, "את השמים ואת הארץ אני מלא", ונמצא עם האדם בכל מקום ובכל זמן, מה שאין כן בני אדם אפילו מסביבה הכי קרובה, שלא תמיד נמצא בקרוב מקום אליו, ולכן, היתכן, אשר לא יתבייש ח"ו מפני הקב"ה ויתבייש מפני בן אדם בשר ודם?!

ותקותי אשר מתאים לסיומה במכ' - מחינוכה, אין צורך באריכות יותר בהאמור

והשם יתברך המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית שענין זה יסוד

באמונתנו - וכמבואר בארוכה בתורת מורנו הבעל שם טוב ז"ל אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא שלו, ינחה בטוב לפני' בגשמיות וברוחניות גם יחד

בברכה לבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

   

Notes:

  נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 781. נוסח דומה נכתב לכמה


From Beautiful Within / Translated By Rabbi Sholom B. Wineberg (www.sichosinenglish.org/books/beautiful-within/21.htm)

In response to your letter where you write about a sheitel - that in the religious community where you now live this is not the custom. Consequently you are embarrassed that they may laugh at you if you wear a sheitel:

The general idea of wearing a sheitel and not sufficing with a hat or kerchief is explained in many places. We verily observe that wearing a hat or even a kerchief leaves part of the hair uncovered, at least for a short while, i.e., causing one to transgress a major prohibition, as explained in Shulchan Aruch, Orach Chayim ch. 75.

The importance of having the hair covered at all times is also understood from the reward for fulfilling this command in the manner in which we were commanded. In the words of the holy Zohar, it causes us to be "blessed with all blessings, blessings of above and blessings of below, with wealth, with children and grandchildren."

As regards to your writing that they may laugh at you and you will be embarrassed, etc.:

Recently even American youth have begun to honor and respect specifically those who stand firm in their faith. They do not feel embarrassed by those who scoff at them and their outlook on the world. To the contrary, they respond with scorn and derision to those who simply follow the majority without having any principles of their own. Surely you know that the entire four-part Shulchan Aruch opens with the statement that one should not be embarrassed by those people who scoff at one's service of G-d.

Moreover - and this too is quite simple and very understandable: "G-d fills heaven and earth," and finds Himself with man in all places and at all times. This is not so with regard to people - even those who lively extremely close are not always close at hand. Thus, how can it possibly be that one is not embarrassed, G-d forbid, before G-d, and rather is embarrassed by people who are flesh and blood!

Excerpt from Igros Kodesh, Vol. XIX, p. 428


 תקיפות אשר אי אפשר בלאו הכי כ"א שתלבש ותשא שייטל דוקא  

Current
 • Daily Lessons
 • Weekly Texts & Audio
 • Candle-Lighting times

  613 Commandments
 • 248 Positive
 • 365 Negative

  PDA
 • iPhone
 • Java Phones
 • BlackBerry
 • Moshiach
 • Resurrection
 • For children - part 1
 • For children - part 2

  General
 • Jewish Women
 • Holiday guides
 • About Holidays
 • The Hebrew Alphabet
 • Hebrew/English Calendar
 • Glossary

  Books
 • by SIE
 • About
 • Chabad
 • The Baal Shem Tov
 • The Alter Rebbe
 • The Rebbe Maharash
 • The Previous Rebbe
 • The Rebbe
 • Mitzvah Campaign

  Children's Corner
 • Rabbi Riddle
 • Rebbetzin Riddle
 • Tzivos Hashem

 • © Copyright 1988-2009
  All Rights Reserved
  Jewish Content