Jewish Content   Holidays   Shabbat   Chabad-houses   Chassidism   Subscribe   Calendar   Links B"H


פאה נכרית דוקא

   לבישת פאה נכרית, ולא להסתפק בכובע ומטפחת

תקיפות אשר אי אפשר בלאו הכי כ"א שתלבש ותשא שייטל דוקא

שהנשים הצעירות היוצאות י"ח דכסוי הראש בצעיף ובמטפחת, הנה זה ענין לזמן קצר, נוסף שאפילו בזמן הזה עצמו פורצים הדבר לעתים תכופות

החילוק בשייטל וכיסוי ע"י מטפחת

הנהגת האמהות שלא דוקא בשייטל... שה"ז מברכות עקבתא דמשיחא, אשר בת קמה באמה... להוסיף עלי' בשמירת התורה והמצוה

כיסוי במטפחת (טיכל) בעוה"ר בדורותנו אלה, אינו מחזיק מעמד

ללבוש שייטל בלב שמח

על ידי כיסוי הראש זוכים לבנים, פרנסה...

כיסוי הראש באשה - דין גמור

להשפיע גם על סביבתה

אל יבוש מפני המלעיגים

כיסוי הראש

שינוי באמצע העבור

אינה מסכימה שתהי' ראשה מכוסה - אין כדאי להתעסק בשידוך זה כלל

שהבתולות הולכות מגולות

B"H

Igroys Kodesh (Shaitel)


פאה נכרית דוקא
החילוק בשייטל וכיסוי ע"י מטפחת
Letters from The Lubavitcher Rebbe

  שהנשים הצעירות היוצאות י"ח דכסוי הראש בצעיף ובמטפחת, הנה זה ענין לזמן קצר, נוסף שאפילו בזמן הזה עצמו פורצים הדבר לעתים תכופותהנהגת האמהות שלא דוקא בשייטל... שה"ז מברכות עקבתא דמשיחא, אשר בת קמה באמה... להוסיף עלי' בשמירת התורה והמצוה  

חלק יו"ד - ג'קנא

ב"ה, א' טבת, תשט"ו

ברוקלין
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר חיים זוסיא שי'

שלום וברכה!

זי"ע נתקבל מכתבו מי"ג כסלו עם המוסגר בו, ולפלא שנתאחר כ"כ בהילוכו

ובהנוגע להפצת הוצאת קה"ת, הנה לפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד מכירה למוכרי ספרים, שמלבד הפרסום הנעשה עי"ז שהספרים נמצאים בכו"כ מקומות, הנה גם בהנוגע להפצה מובן, אשר כל המחפש ספר פונה למו"ס, ובמילא מתגדלת עי"ז אפשריות ההפצה

ואין בזה סתירה למכירה בין אנ"ש, תלמידי הישיבות וכו', כיון שתלמידי הישיבות שמחוץ לתל אביב, בטח לא יסעו לקנות אצל מו"ס ובפרט בתשלומין על אתר - כיון שהוא מציע להם בתשלום לכמה זמן

וחבל ביותר וביותר שזה כמה חדשים שנמצאים הספרים באה"ק ת"ו וההפצה עדיין בזעיר אנפין

כן צריך הי' להשתדל - מכמה טעמים - שהעתונים ידפיסו בקורת בעין טובה ע"ד הספרים השונים והקונטרסים, שעי"ז מתעורר החשק אפילו אצל הרחוקים, לע"ע, מאנ"ש לראות הספר והקונטרס עצמו וכו'. כן צריך הי' להשתדל, שידביקו מודעות ע"ד הספרים והקונטרסים במקומות שם מתאספים עם רב כו' וכו'. ולפלא שכנראה עושים בזה ברשלנות ומבלי התבוננות בהגדלת ההפצה

נהניתי ממ"ש אודות אגודת נשי ובנות חב"ד, ולפלא שמאסיפה אחת לחברתה עובר זמן ארוך כ"כ. ובהנוגע להחלטות בפועל - הנה אריכת זמן ההפסק עוד יותר גדולה

ומ"ש אודות החילוק בשייטל וכיסוי ע"י מטפחת, הנה פשוט הוא שכשכיסוי הראש הוא במטפחת ופוגשים במכירה או ידידה חפשית, הנה לפעמים תכופות נשמטת (גליטש זיך אראפ) המטפחת או שגם נעלמת כליל בכיס, משא"כ בשייטל שאי אפשר לעשות זה, ובמילא סו"ס הרגל נעשה טבע שני

מ"ש אודות המצב בכפר והמצב בבית רבקה, הנה כנראה שעדיין לא זכיתי להיות לי נחת מאלו הענינים, למרות שהדבר בנקל, ואינו תלוי אלא ברצונם לבד. וכנראה שה"ה בעניני הרשת שתחת שצריכה היתה להתפתח ולהתגדל, הנה ההתפארות וכל הגדולה היא שלא תפחת (או שתפחת במדה קטנה) לגבי מה שהי' עד עתה

מ"ש אודות ברכת השנה, הנה פלא בעיני הדבר - שזה לפני חדשים שנשלחה. ומה שכותב אודות ההתיישבות בכפר שאינו רוצה בתור מקצוע, הנה אינני יודע מה טעם לרצון זה. והענין דבתוך עמי אנכי יושב ובסביבה חב"דית - אין צריך באר וגדול מאוד מאוד

כבקשתו אזכיר את אלו שכותב במכתבו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויה"ר שיבשר טוב מהצלחתו בענינים הכללים ובענינים הפרטים. ובפרט אשר הפצת המעיינות חוצה הולכת וגדולה, שאחת העצות לזה הוא הפצת עניני הדפוס הנ"ל, כמובן

בברכת הצלחה

   

Notes:

  נדפסה בס' "הפרטיזן" ע' 38

  מוה"ר חיים זוסיא: ווילימובסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ו א'תקנט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ג'שנח

  להפצת הוצאת קה"ת: שלאחר ריבוי ההשתדלות להגדיל את הפצתם באה"ק (ראה לעיל ח"ט אגרת ב'תתצו: צריך הי' לנצל בזה את הצעירים היינו הבעלי מרץ בפועל שיוכלו להשתדל במכירה והפצה באופן מקסימלי), קיבל ר' זוסיא את עסק ההפצה על עצמו. ולמטרה זו התיישב בכפר חב"ד. ראה גם לקמן אגרת ג'שנח

  שייטל: ראה בזה לעיל אגרת ב'תתקע, ובהנסמן בהערות שם


From Kissui HaRosh -- Properly Covering the Hair With a Sheitel / Translated By Rabbi Sholom B. Wineberg (www.sichosinenglish.org/books/kissui-harosh/02.htm)

As to your inquiry about the difference between covering one’s hair with a sheitel and covering one’s hair with a kerchief:

The difference is extremely simple. When the hair is covered with a kerchief and one meets a non-religious friend or acquaintance, then quite often the kerchief "slides up" or disappears altogether into the pocket.

This, of course, cannot be done with a sheitel. Ultimately, keeping the hair constantly covered becomes second nature.

(Igros Kodesh, Vol. X, p. 186)


  שהנשים הצעירות היוצאות י"ח דכסוי הראש בצעיף ובמטפחת, הנה זה ענין לזמן קצר, נוסף שאפילו בזמן הזה עצמו פורצים הדבר לעתים תכופותהנהגת האמהות שלא דוקא בשייטל... שה"ז מברכות עקבתא דמשיחא, אשר בת קמה באמה... להוסיף עלי' בשמירת התורה והמצוה  

Current
 • Daily Lessons
 • Weekly Texts & Audio
 • Candle-Lighting times

  613 Commandments
 • 248 Positive
 • 365 Negative

  PDA
 • BlackBerry
 • iPhone / iPod Touch
 • Java Phones
 • Palm Pilot
 • Palm Pre
 • Pocket PC
 • P800/P900
 • Moshiach
 • Resurrection
 • For children - part 1
 • For children - part 2

  General
 • Jewish Women
 • Holiday guides
 • About Holidays
 • The Hebrew Alphabet
 • Hebrew/English Calendar
 • Glossary

  Books
 • by SIE
 • About
 • Chabad
 • The Baal Shem Tov
 • The Alter Rebbe
 • The Rebbe Maharash
 • The Previous Rebbe
 • The Rebbe
 • Mitzvah Campaign

  Children's Corner
 • Rabbi Riddle
 • Rebbetzin Riddle
 • Tzivos Hashem

 • © Copyright 1988-2009
  All Rights Reserved
  Jewish Content