Jewish Content   Holidays   Shabbat   Chabad-houses   Chassidism   Subscribe   Calendar   Links B"H


פאה נכרית דוקא

   לבישת פאה נכרית, ולא להסתפק בכובע ומטפחת

תקיפות אשר אי אפשר בלאו הכי כ"א שתלבש ותשא שייטל דוקא

שהנשים הצעירות היוצאות י"ח דכסוי הראש בצעיף ובמטפחת, הנה זה ענין לזמן קצר, נוסף שאפילו בזמן הזה עצמו פורצים הדבר לעתים תכופות

החילוק בשייטל וכיסוי ע"י מטפחת

הנהגת האמהות שלא דוקא בשייטל... שה"ז מברכות עקבתא דמשיחא, אשר בת קמה באמה... להוסיף עלי' בשמירת התורה והמצוה

כיסוי במטפחת (טיכל) בעוה"ר בדורותנו אלה, אינו מחזיק מעמד

ללבוש שייטל בלב שמח

על ידי כיסוי הראש זוכים לבנים, פרנסה...

כיסוי הראש באשה - דין גמור

להשפיע גם על סביבתה

אל יבוש מפני המלעיגים

כיסוי הראש

שינוי באמצע העבור

אינה מסכימה שתהי' ראשה מכוסה - אין כדאי להתעסק בשידוך זה כלל

שהבתולות הולכות מגולות

B"H

Igroys Kodesh (Shaitel)


פאה נכרית דוקא
הנהגת האמהות שלא דוקא בשייטל... שה"ז מברכות עקבתא דמשיחא, אשר בת קמה באמה... להוסיף עלי' בשמירת התורה והמצוה
Letters from The Lubavitcher Rebbe

  החילוק בשייטל וכיסוי ע"י מטפחתכיסוי במטפחת (טיכל) בעוה"ר בדורותנו אלה, אינו מחזיק מעמד  

חלק טו - ה'תקיג

ב"ה, י"ד סיון, תשי"ז

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח אייר, בו כותב אודות הצעת נכבדות עבור בנו... שי'

ומובן ופשוט אשר תנאי שא"א בלא"ה הוא ענין השייטל, כי פשוט שאינו דומה הזקנות ואלו שבאו ממדינתו לפנים, לזוג צעיר המתחילים עתה לבנות בית בישראל ובכפר חב"ד מיסודו והנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ואין זה רק ענין פרטי, אלא גם ענין כללי וגדר וזכות הרבים. לאידך גיסא, אין בהנ"ל כוונתי שמוכרח לדבר עד"ז ברעש וברוגז ובתור פקודה וציווי, כי העיקר הוא בהנוגע לפועל ושיהיו בטוחים עד"ז קודם החופה, וכפי שמתארים את מהותה של המדוברת, ואיך שקבלה עלי' הנהגת ביה"ס בית יעקב, וכנראה נשמעת להוראת המנהל דשם שבטח גם הוא יסייע בתעמולה בהנ"ל, בטוחני שיעלה בידם להתדבר ע"ד הנ"ל. ובפרט שכאמור זהו נוגע לרבים, שאפילו אם פלונית אומרת שבהנוגע אלי' אין נפק"מ באיזה אופן תכסה ראשה כיון שבכ"א יהי' הכיסוי כדבעי, מובן שאינה יכולה להבטיח בהנוגע לאחרות וק"ל. ובאם יסודר הנ"ל, שהיא טובתם האמיתית של שניהם והמשפחות, נכונה ההצעה ויהי' בשעה טובה ומוצלחת

יש מקום לומר שמי שהוא יטעון ע"ד הנהגת האמהות שלא דוקא בשייטל, אבל כבר מלתם אמורה [בהקדם הידוע בחסידות, אשר כל היפך הברכות שבתורה, באמת ברכות הם (עיין לקו"ת פ' בחקותי)] שה"ז מברכות עקבתא דמשיחא, אשר בת קמה באמה וכו' וכו' להוסיף עלי' בשמירת התורה והמצוה, וק"ל

בברכה לבשו"ט בהאמור ומבריאותו הוא ופרנסתו,

מ. שניאורסאהן

   

Notes:

  נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 644

  שייטל: ראה גם לעיל אגרת ה'שלג, ובהנסמן בהערות שם


From Kissui HaRosh -- Properly Covering the Hair With a Sheitel / Translated By Rabbi Sholom B. Wineberg (www.sichosinenglish.org/books/kissui-harosh/03.htm)

In reply to your letter of Iyar 28, in which you write about the suggestion of a shidduch for your son ... sheyichye:

It is obvious and self-understood that a non-negotiable condition [that has to first be made] is that of [the young ladyís taking upon herself to wear] a sheitel.

For it is patently clear that there can be no similarity between elderly ladies and those who have come from other countries [who may not be wearing a sheitel,] to a young couple who are now about to begin their Jewish home, and moreover, doing so in Kfar Chabad, which was established and is under the direction of my father-in-law, the Rebbe, of blessed memory.

This is not merely a private matter, but something that comes under the heading of a general matter and brings about merit to many (zechus haírabim).

On the other hand, the above does not mean that my intent is that one must speak about this tumultuously and severely, taking the form of a directive and a command. For that which is most important is merely that the matter [of wearing a sheitel] is actualized and that this be assured prior to the Chupah.

In light of the description of the nature of the young lady, and how she accepted upon herself the management of the Beis Yaakov School -- and it would seem that she is faithful to the wishes of the schoolís director, who surely will assist in accomplishing the above -- I am sure that you will be successful in getting her to agree to the above.

Particularly so, as this matter [of wearing a sheitel] has an impact on the masses. For even if one were to say that it makes no difference to her how she will cover her hair, for at any rate the covering will be proper, it is self-understood that she cannot guarantee this with regard to others [who if they donít wear a sheitel may well cover their hair in an improper fashion.]

If the above [matter of wearing a sheitel] can be assured -- something that will truly benefit both chassan and kallah and their families -- then the suggestion is a proper one, and may the shidduch take place in a good and auspicious hour.

It is possible that some women will say [in defending their opposition to wearing a sheitel] that their motherís failed to wear them.

The response is clear {in light of the known teaching of Chassidus that all those matters in the Torah that seem to be the antithesis of blessings, are in point of fact, blessings (see Likkutei Torah, Parshas Bechukosai)}:

These, too, are of the blessings of Ikvesa díMishicha -- that [the seeming malediction of] "the daughter will stand up against her mother, etc., etc." [is fulfilled in a positive and blessed manner,] through [the daughter] increasing and elevating the level of performance of Torah and mitzvos [to an even greater extent than that of their mother.] ...

(Igros Kodesh, Vol. XV, p. 198)


  החילוק בשייטל וכיסוי ע"י מטפחתכיסוי במטפחת (טיכל) בעוה"ר בדורותנו אלה, אינו מחזיק מעמד  

Current
 • Daily Lessons
 • Weekly Texts & Audio
 • Candle-Lighting times

  613 Commandments
 • 248 Positive
 • 365 Negative

  PDA
 • BlackBerry
 • iPhone / iPod Touch
 • Java Phones
 • Palm Pilot
 • Palm Pre
 • Pocket PC
 • P800/P900
 • Moshiach
 • Resurrection
 • For children - part 1
 • For children - part 2

  General
 • Jewish Women
 • Holiday guides
 • About Holidays
 • The Hebrew Alphabet
 • Hebrew/English Calendar
 • Glossary

  Books
 • by SIE
 • About
 • Chabad
 • The Baal Shem Tov
 • The Alter Rebbe
 • The Rebbe Maharash
 • The Previous Rebbe
 • The Rebbe
 • Mitzvah Campaign

  Children's Corner
 • Rabbi Riddle
 • Rebbetzin Riddle
 • Tzivos Hashem

 • © Copyright 1988-2009
  All Rights Reserved
  Jewish Content