Jewish Content   Holidays   Shabbat   Chabad-houses   Chassidism   Subscribe   Calendar   Links B"H


פאה נכרית דוקא

   לבישת פאה נכרית, ולא להסתפק בכובע ומטפחת

תקיפות אשר אי אפשר בלאו הכי כ"א שתלבש ותשא שייטל דוקא

שהנשים הצעירות היוצאות י"ח דכסוי הראש בצעיף ובמטפחת, הנה זה ענין לזמן קצר, נוסף שאפילו בזמן הזה עצמו פורצים הדבר לעתים תכופות

החילוק בשייטל וכיסוי ע"י מטפחת

הנהגת האמהות שלא דוקא בשייטל... שה"ז מברכות עקבתא דמשיחא, אשר בת קמה באמה... להוסיף עלי' בשמירת התורה והמצוה

כיסוי במטפחת (טיכל) בעוה"ר בדורותנו אלה, אינו מחזיק מעמד

ללבוש שייטל בלב שמח

על ידי כיסוי הראש זוכים לבנים, פרנסה...

כיסוי הראש באשה - דין גמור

להשפיע גם על סביבתה

אל יבוש מפני המלעיגים

כיסוי הראש

שינוי באמצע העבור

אינה מסכימה שתהי' ראשה מכוסה - אין כדאי להתעסק בשידוך זה כלל

שהבתולות הולכות מגולות

B"H

Igroys Kodesh (Shaitel)


פאה נכרית דוקא
כיסוי במטפחת (טיכל) בעוה"ר בדורותנו אלה, אינו מחזיק מעמד
Letters from The Lubavitcher Rebbe

  הנהגת האמהות שלא דוקא בשייטל... שה"ז מברכות עקבתא דמשיחא, אשר בת קמה באמה... להוסיף עלי' בשמירת התורה והמצוהללבוש שייטל בלב שמח... תוספת ברכה בענינה... בבריאות ובפרנסה  

חלק טז - ו'קה

ב"ה, יו"ד אדר תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בו כותב ראשי פרקים מעסקנותו עתה בהחזקת עניני יהדות והפצתם וכן ממצב החברה שיסדו

ובמ"ש שלא השתדלו כ"כ עבור הבחורים שמעולם לא למדו בישיבה בראותו שאף בני הישיבות עצמם צריכים חיזוק, -אינו מובן מהו הסתירה בין שני הענינים, כי הרי אדרבה רואים במוחש, שכשמטילים על מי שהוא תפקיד בהחזקת אהבת התורה ויראת שמים על הזולת, גם זה מוסיף אומץ לעצמו, ובלשון חז"ל שיהי' טופח ע"מ להטפיח

ומ"ש שמצב הגשמי של החברה, הוצאה יתירה על הכנסה, כמובן אין להתרשם מזה, כי כך היא דרכה של תורה ועסקנות כדבעי, שמעלין בקדש ומוסיפין ולא שמצמצמים הענינים כפי מצב הקופה

במ"ש אודות כיסוי הראש -כבר גליתי דעתי זה כ"פ, שכיסוי במטפחת (טיכל) בעוה"ר בדורותנו אלה, אינו מחזיק מעמד, כיון שבכל פעם ופעם עומדת האשה בנסיון, אם לכסות כל שערה או רק חלק מהם או כו', מפני שלא תתבייש מפני המלעיגים (אף שאינם אלא בדמיונה, או לפעמים גם במציאות) משא"כ בלבישת שייטל, הרי אי אפשר להסיר השייטל כשנמצאים במסיבה וכיו"ב, ובפרט כפי שכותב שתגלח השערות ושניהם מסכימים על זה, הרי זוהי הדרך היותר נכונה, ומה שתלך בהשייטל מגולה, הרי כבר איזה דורות שאין מקפידים כלל על זה, אלא שכמובן צריך לברר הענין במקומם, אם אין זה בגדר פרצה ח"ו, אבל הענין מצ"ע מובן שהסדר לגלח וללבוש שייטל, לא בערך טוב מאשר אופנים אחרים

בודאי כמו שכותב במכתבו כבר התחיל בלימוד ברבים שיעור תניא וחסידות ויוסיף בזה והרי זכות הרבים מסייעתו

ובמענה להודעתו ממצב זוגתו תחי',

השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח ופעיל

   

Notes:

  שייטל: ראה גם לעיל אגרת ה'תתקפה, ובהנסמן בהערות שם


From Beautiful Within / Translated By Rabbi Sholom B. Wineberg (www.sichosinenglish.org/books/beautiful-within/21.htm)

In response to your letter where you write about Kisui HaRosh:

I have already stated my opinion on many occasions that in present generations covering one's hair with a kerchief will not last, for each and every time the woman is put to the test - whether to cover all her hair, or just part of it, etc., so that she not be embarrassed by those who scoff (although it may only be a figment of her imagination, and sometimes it is actually so).

This is not at all the case with a sheitel, for it is impossible to remove the sheitel when one is at a gathering and the like. Especially so, since as you write that she will cut her hair and that both of you agree to this, then this is the best possible way.

As to her going with an uncovered sheitel: For the last several generations already this has not been looked upon unfavorably at all. Understandably, however, it is necessary to ascertain the custom in your place - if this does not constitute breaking a precedent, G-d forbid.

Excerpt from Igros Kodesh, Vol. XVI, pp. 330-331


  הנהגת האמהות שלא דוקא בשייטל... שה"ז מברכות עקבתא דמשיחא, אשר בת קמה באמה... להוסיף עלי' בשמירת התורה והמצוהללבוש שייטל בלב שמח... תוספת ברכה בענינה... בבריאות ובפרנסה  

Current
 • Daily Lessons
 • Weekly Texts & Audio
 • Candle-Lighting times

  613 Commandments
 • 248 Positive
 • 365 Negative

  PDA
 • BlackBerry
 • iPhone / iPod Touch
 • Java Phones
 • Palm Pilot
 • Palm Pre
 • Pocket PC
 • P800/P900
 • Moshiach
 • Resurrection
 • For children - part 1
 • For children - part 2

  General
 • Jewish Women
 • Holiday guides
 • About Holidays
 • The Hebrew Alphabet
 • Hebrew/English Calendar
 • Glossary

  Books
 • by SIE
 • About
 • Chabad
 • The Baal Shem Tov
 • The Alter Rebbe
 • The Rebbe Maharash
 • The Previous Rebbe
 • The Rebbe
 • Mitzvah Campaign

  Children's Corner
 • Rabbi Riddle
 • Rebbetzin Riddle
 • Tzivos Hashem

 • © Copyright 1988-2009
  All Rights Reserved
  Jewish Content