Jewish Content   Holidays   Shabbat   Chabad-houses   Chassidism   Subscribe   Calendar   Links B"H


פאה נכרית דוקא

ללבוש שייטל בלב שמח

על ידי כיסוי הראש זוכים לבנים, פרנסה...

כיסוי הראש באשה - דין גמור

להשפיע גם על סביבתה

   א'תרלח

כיון שראתה במוחש איך שהשייטל הביא לה ברכה והצלחה, הרי צריכה להיות עינה טובה גם בשל אחרים

צריך לחפש... שיתוקן ענין כיסוי הראש... וכן בנוגע לגילוי הזרוע

אל יבוש מפני המלעיגים

כיסוי הראש

שינוי באמצע העבור

אינה מסכימה שתהי' ראשה מכוסה - אין כדאי להתעסק בשידוך זה כלל

שהבתולות הולכות מגולות

B"H

Igroys Kodesh (Shaitel)


להשפיע גם על סביבתה
א'תרלח
Letters from The Lubavitcher Rebbe

  שמכאן ולהבא תזהר בכיסוי הראש כפסק דין תורתנו הק' / מקוה ממי גשמים או מי מעייןכיון שראתה במוחש איך שהשייטל הביא לה ברכה והצלחה, הרי צריכה להיות עינה טובה גם בשל אחרים  

ב"ה, ט"ז סיון, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בגודל צער קראתי מכתבו מב' סיון שכותב לי בפרט ע"ד... ע"ה, ובטח בינתים קבל מכתבי נחום אבלים, והשי"ת יעזור שמכאן ולהבא [נ]וכל לבשר רק בשורות טובות איש לרעהו.

גם מצער לקרות במכתבו שיש כאלו שמאשימים אנשים ידועים בהאסון ל"ע, ובמילא אי אפשר שלא יפעול זאת על היחס בין איש לרעהו, בטח יודע וקל להבין גם כן בשכל אנושי, שענין כזה אין לו כל יסוד, לפי שהעולם כולו מנהיג הקב"ה, ויהודי הוא בעל בחירה רק על עצמו, אבל לא שיוכל לפעול על ענינים ששייכים להשני אפילו בדברים קטנים ועאכו"כ בענינים הנוגעים בנפש, ועיין באגרת הקדש לרבינו הזקן סי' כ"ה, בטוח הנני שזה נכתב רק ברגע הצער, אבל אח"כ לא ישאר מזה שום רושם, לא רק במעשה ודבור אלא גם במחשבה.

זה שכותב דבר טיכל שניסה לדבר, ובחזקה ורעש לא חפץ ללכת, ח"ו וח"ו, ולא זהו הדרך ברוגזה, כ"א אדרבה ע"י רכות, ורק להסביר שזה ענין שמביא הצלחה לה, לבעלה ולילידיהם שיחיו, מיד הקב"ה, וא"כ מה ערך של הקושי (אם גם יכולים לקרות קושי) בלבישת טיכל לגבי זה שהקב"ה נותן בעד זה, ואם הדבר מונח (אפגעלייגט) אצל המדבר בפשטות, ה"ז נעשים דברים היוצאים מן הלב, והרי הדבור הוא עם ילידי ישראל שראו נסים בעיני בשר ממש, בהשגחה פרטית, ולכן אין ספק שסוף סוף פועלים, ועוד יותר שבמשך הזמן מודין לאלו שהם הועילו להעמידן על דרך הישר, אקוה שבראשונה יפעול אצל עצמו, שיהי' זה אצלו בפשטות, ובמילא יהי' הדבור בחום יותר, והשי"ת יתן לו האותיות המתאימות בשלום ורכות ומתוך נחת ואהבה.

הנני בצער ג"כ ממצב הישיבה, ולא מזה שלעת עתה מעט הוא מספר

התלמידים - כמו שכותב במכתבו - רק מזה שנעשה פרוד בין אחדים מאנ"ש הנמצאים שם שהיו צריכים להיות אחודים אחד עם השני למלאות שליחותם באור תורה, ותמורת זה יצא ענין של סכסוכים וחיכוכים - רייבעניש - וכו' כתבתי עד"ז לאחדים מאנ"ש ואקוה שבעתיד הקרוב הנה כולכם תתאחדו ותראו שהכל כדבעי יהי' ובד"מ יומשך הצלחה בכל הענינים הכללים וגם בהענינים הפרטיים,

בברכה.

   

Notes:

  טיכל: כיסוי שערות הראש במטפחת. ראה לקמן אגרת א'תרמז.:


From Kissui HaRosh -- Properly Covering the Hair With a Sheitel / Translated By Rabbi Sholom B. Wineberg (www.sichosinenglish.org/books/kissui-harosh/05.htm)

You write that you tried to speak to the person about covering her hair with a kerchief [but you were not successful] and you did not want to apply force or make a commotion.

[You were correct in doing so,] for Heaven forfend, Heaven forfend [to act in too forceful a manner], for the path to success is not through anger but through gentleness. Merely explain that kissui harosh brings with it success from G-dís hand for herself, her husband and her children sheyichyu.

This being so, what possible comparison can there be between the difficulty (even if this were to be considered a difficulty) in wearing a kerchief in relation to what G-d rewards for doing so.

(Igros Kodesh, Vol. VI, pp. 117-118)


  שמכאן ולהבא תזהר בכיסוי הראש כפסק דין תורתנו הק' / מקוה ממי גשמים או מי מעייןכיון שראתה במוחש איך שהשייטל הביא לה ברכה והצלחה, הרי צריכה להיות עינה טובה גם בשל אחרים  

Current
 • Daily Lessons
 • Weekly Texts & Audio
 • Candle-Lighting times

  613 Commandments
 • 248 Positive
 • 365 Negative

  PDA
 • BlackBerry
 • iPhone / iPod Touch
 • Java Phones
 • Palm Pilot
 • Palm Pre
 • Pocket PC
 • P800/P900
 • Moshiach
 • Resurrection
 • For children - part 1
 • For children - part 2

  General
 • Jewish Women
 • Holiday guides
 • About Holidays
 • The Hebrew Alphabet
 • Hebrew/English Calendar
 • Glossary

  Books
 • by SIE
 • About
 • Chabad
 • The Baal Shem Tov
 • The Alter Rebbe
 • The Rebbe Maharash
 • The Previous Rebbe
 • The Rebbe
 • Mitzvah Campaign

  Children's Corner
 • Rabbi Riddle
 • Rebbetzin Riddle
 • Tzivos Hashem

 • © Copyright 1988-2009
  All Rights Reserved
  Jewish Content