Jewish Content   Holidays   Shabbat   Chabad-houses   Chassidism   Subscribe   Calendar   Links B"H


פאה נכרית דוקא

ללבוש שייטל בלב שמח

על ידי כיסוי הראש זוכים לבנים, פרנסה...

כיסוי הראש באשה - דין גמור

להשפיע גם על סביבתה

אל יבוש מפני המלעיגים

   אל יבוש מפני המלעיגים

שתי אצבעות מלפנים מגולים, שאינו מובן את מי רוצים לרמות בזה

הצער יותר בדמיון מאשר במציאות

כיסוי הראש

שינוי באמצע העבור

אינה מסכימה שתהי' ראשה מכוסה - אין כדאי להתעסק בשידוך זה כלל

שהבתולות הולכות מגולות

B"H

Igroys Kodesh (Shaitel)


אל יבוש מפני המלעיגים
אל יבוש מפני המלעיגים
Letters from The Lubavitcher Rebbe

  צריך לחפש... שיתוקן ענין כיסוי הראש... וכן בנוגע לגילוי הזרועשתי אצבעות מלפנים מגולים, שאינו מובן את מי רוצים לרמות בזה  

חלק יו"ד - ג'קעא

ב"ה, ו' טבת, תשט"ו

ברוקלין
הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

ז"ע נתקבל מכתבו מכ"ד כסלו, ולפלא גדול שמקצר כ"כ אודות התועדות דיום הבהיר י"ט כסלו, והעיקר מביקורם של הנמצאים בחוצה, וכמרז"ל גדולה לגימה שמקרבת, שקירוב זה מכשיר להיותם כלים לקליטת המעינות, ורואים במוחש, שכשיודעים שצריך לכתוב למי שהוא בכגון דא הרי זה מוסיף מרץ בהפעולות וע"ד מרז"ל אילו הי' יודע ראובן וכו'. ביחוד מענין אותי אם נתקבל המברק שלי בהנוגע לאנשי החיל בעתו, ואם הסבירו להם כמתאים לפניהם המלות האחדות אשר בו

מצער אותי ביותר מה שכנראה ענין השייטלין (פארוק) נעשית הזזה בזעיר אנפין, והרי ידוע שכל אתערותא הבאה מבחוץ צריך לנצלה בשעת מעשה, משא"כ כשעובר משך זמן. ומ"ש אודות דוחק המצב כו' וכו' הנה האומנם אי אפשר הי' להשיג הלואות בקופות בגמ"ח של אנ"ש (שכפי הנודע לי הנה ישנה באגודת חב"ד שע"י כת"ר שליט"א אצל הוו"ח כו' הר"ד גנזבורג ושנים או שלשה בירושלים עיה"ק ת"ו)... וכבר ידוע גודל הזהירות וגודל הנסיון (ובא בהתחלת כל חלקי השו"ע) דאל יבוש מפני המלעיגים, והמפורסמות אין צריכים ראי', אלא שבענין שלא הורגלו בו כ"כ אף שרק מפני סיבה צדדית ובאונס, הנה סו"ס נעשה כעין טבע, והמצב אינו מעורר את הכחות שנצרך הי' לעורר מפני הרצינית שבזה

וכנראה שה"ה בהנוגע לעניני הנשים והבנים וחנוכם בכלל, שמוזנחים הענינים בכו"כ פרטים, אף שראו במוחש החורבן הגדול שגרמה אי שימת הלב להנשים ובנות, נוסף על דרז"ל שמות רבה שאמר השי"ת בנתינת התורה, כה תאמר לבית יעקב תחלה, ואח"כ תדבר לבני ישראל, והוכחה בזה שבמצות עה"ד הי' לא כן וגרם מה שגרם עד סוף כל הדורות

מובן שאין כוונתי בזה להטיף מוסר, אלא שיחפש הוא עצות ואותיות אשר יבהירו את המצב כמו שהוא, אפילו גם בענינים אלו שלא הורגלו עד עתה..

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל

   

Notes:

  מוה"ר שניאור זלמן: גרליק. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתצו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ג'קצ

  נתקבל... בעתו: ראה לקמן אגרת ג'קפ

  השייטלין: ראה בזה לעיל אגרת ב'תתקע, ובהנסמן בהערות שם


From Kissui HaRosh -- Properly Covering the Hair With a Sheitel / Translated By Rabbi Sholom B. Wineberg (www.sichosinenglish.org/books/kissui-harosh/02.htm)

... It pains me deeply that seemingly only the minutest amount of movement has been made with regard to more women beginning to don sheitlen. It is known that any awakening and encouragement that is externally generated must be utilized immediately; otherwise it dissipates with the passage of time.

With regard to your explanation about the financial difficulties and so on, [which make the acquisition of a sheitel a difficult prospect,] was it then impossible to obtain loans from loan funds of Anash? ...

... Understandably, my intent is not to chastise and castigate, but that you find means and words that will clarify the situation as it truly exists, [i.e., that wearing a sheitel is of greatest importance,] even if until now the women were unaccustomed to wearing it. ...

(Igros Kodesh, Vol. X, p. 204)


  צריך לחפש... שיתוקן ענין כיסוי הראש... וכן בנוגע לגילוי הזרועשתי אצבעות מלפנים מגולים, שאינו מובן את מי רוצים לרמות בזה  

Current
 • Daily Lessons
 • Weekly Texts & Audio
 • Candle-Lighting times

  613 Commandments
 • 248 Positive
 • 365 Negative

  PDA
 • BlackBerry
 • iPhone / iPod Touch
 • Java Phones
 • Palm Pilot
 • Palm Pre
 • Pocket PC
 • P800/P900
 • Moshiach
 • Resurrection
 • For children - part 1
 • For children - part 2

  General
 • Jewish Women
 • Holiday guides
 • About Holidays
 • The Hebrew Alphabet
 • Hebrew/English Calendar
 • Glossary

  Books
 • by SIE
 • About
 • Chabad
 • The Baal Shem Tov
 • The Alter Rebbe
 • The Rebbe Maharash
 • The Previous Rebbe
 • The Rebbe
 • Mitzvah Campaign

  Children's Corner
 • Rabbi Riddle
 • Rebbetzin Riddle
 • Tzivos Hashem

 • © Copyright 1988-2009
  All Rights Reserved
  Jewish Content