Jewish Content   Holidays   Shabbat   Chabad-houses   Chassidism   Subscribe   Calendar   Links B"H


פאה נכרית דוקא

ללבוש שייטל בלב שמח

על ידי כיסוי הראש זוכים לבנים, פרנסה...

כיסוי הראש באשה - דין גמור

להשפיע גם על סביבתה

אל יבוש מפני המלעיגים

כיסוי הראש

   נחלשה החלטתה ללבוש פיאה נכרית

נצטערתי... שעוד לא באה ההזדמנות לנסוע להזמין שייטל

ענין הזקן / כיסוי הראש

א ווילען צו אנטאן א גאנצען פארוק-שייטעל; וואס מיט דעם איז מען מקדש השם ברבים

פאראייניגען זיך מיט די פרויען פון אנ"ש, וועלכע טראגען שייטלען

גודל הזכות להיות מהפורצי גדר למעליותא... בהנוגע לכיסוי הראש... ובידה לזכות עתה את הרבים

שתקבל על עצמה הנהגת ביתם באופן חסידותי, לבישת שייטל

מבואר בדא"ח ששער באשה ערוה מפני שיש מקום ליניקת החיצונים

שהוא בזקן מגודל ויאמרו לה גלוי גם בהנוגע לשייטל

בטח נזהרת זוגתו תחי' בהנוגע לכיסוי הראש כדבעי

שינוי באמצע העבור

אינה מסכימה שתהי' ראשה מכוסה - אין כדאי להתעסק בשידוך זה כלל

שהבתולות הולכות מגולות

B"H

Igroys Kodesh (Shaitel)


כיסוי הראש
נחלשה החלטתה ללבוש פיאה נכרית
Letters from The Lubavitcher Rebbe

  הצער יותר בדמיון מאשר במציאותנצטערתי... שעוד לא באה ההזדמנות לנסוע להזמין שייטל  

חלק ד - תתקלד

ב"ה, כ"ט אד"ר, ה'תשי"א ברוקלין

שלום וברכה!

נודעתי שהיתה כבר ההתראות של בתו... שתחי' עם ב"ג שי', והנני לברכם בזה בברכת מזל טוב שתהי' ההתקשרות בשעה טובה ומוצלחת, והוא וזוגתו שיחיו ירוו מהם ומשאר ילידיהם שי' רוב נחת ועונג, אידישן און חסידישן נחת.

אבל, מאידך גיסא, אמרו לי שיש חשש שנחלשה אצל בתו שתחי' החלטתה ללבוש פיאה נכרית. איני יודע איזה השפעה פעלה חלישות החלטתה זו, אבל בטח משתדלים באופן המתאים ובניחותא לראות שתקיים את ההבטחה עד"ז, וכפי שאמרתי בהיותם פה, שאין זו שאלה של לבישת פיאה נכרית בלבד, אלא פון א גאנצן שטעל אין לעבן.

והנני כותב לה ביחוד עד"ז.

ואף שבטח למותר הוא, הנני לכפול עוה"פ שעל ידי ענינים של קירוב ודברים שבנחת קאנען גאר א סך אויפטאן.

כן אמר לי בנו שי', שבתו תחי' דברה עמהם ע"ד כמה פרטים בזמן החתונה ואופנה.

אינני יודע עד כמה היא בתוקף בענין זה, אבל בכלל כשנותנים הנחה בענינים טפלים הרי מצליחים לקבל הנחה בענינים עקרים. ולדכוותי' האריכות בזה אך למותר.

ולסיים מענינא דיומא, מוסג"פ קטע מההתועדות דשבת העברה אף שנרשם בקיצור.

בברכת בריאות הנכונה - ולז' תי' בפרט - וברכת מז"ט לשניהם.


From Kissui HaRosh -- Properly Covering the Hair With a Sheitel / Translated By Rabbi Sholom B. Wineberg (www.sichosinenglish.org/books/kissui-harosh/03.htm)

I was informed that your daughter ... shetichye has already met with her chassan [and that they have become engaged.] I hereby tender my blessings of Mazel Tov, that their engagement be in a good and auspicious hour, and that you and your wife sheyichyu derive from them, as well as from all your other children, much nachas and delight -- Idishen un Chassidishen nachas.

However, on the other hand, I was also told that there is a fear that your daughter’s resolution to wear a sheitel has been weakened.

I have no idea what caused her resolve [to wear a sheitel] to weaken, but surely you are making an appropriate and gentle effort to see to it that she keeps her promise about wearing a sheitel. And as I said [to them] when they were here, that this is not merely a question of wearing a sheitel, but it has to do with the entire manner of the foundation [they are setting up] for the rest of their lives.

Although I surely need not mention this again, I will reiterate that an affectionate approach and gentle words can accomplish so very much. ....

(Igros Kodesh, Vol. IV, p. 195)


  הצער יותר בדמיון מאשר במציאותנצטערתי... שעוד לא באה ההזדמנות לנסוע להזמין שייטל  

Current
 • Daily Lessons
 • Weekly Texts & Audio
 • Candle-Lighting times

  613 Commandments
 • 248 Positive
 • 365 Negative

  PDA
 • BlackBerry
 • iPhone / iPod Touch
 • Java Phones
 • Palm Pilot
 • Palm Pre
 • Pocket PC
 • P800/P900
 • Moshiach
 • Resurrection
 • For children - part 1
 • For children - part 2

  General
 • Jewish Women
 • Holiday guides
 • About Holidays
 • The Hebrew Alphabet
 • Hebrew/English Calendar
 • Glossary

  Books
 • by SIE
 • About
 • Chabad
 • The Baal Shem Tov
 • The Alter Rebbe
 • The Rebbe Maharash
 • The Previous Rebbe
 • The Rebbe
 • Mitzvah Campaign

  Children's Corner
 • Rabbi Riddle
 • Rebbetzin Riddle
 • Tzivos Hashem

 • © Copyright 1988-2009
  All Rights Reserved
  Jewish Content